Aktuelt, Uttalelser

Biomarint forums syn på regjeringens kvotemelding

Kvotemeldingen 2024

Biomarint forum er fornøyd med at regjeringen nå har lagt frem Meld. St. 7 (2023–2024) «Folk, fisk og fellesskap – en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling», og imøteser en rask behandling i Stortinget. -Vi forventer at behandlingen av meldingen i Stortinget vil avklare sentrale spørsmål og fremtidige rammebetingelser for fiskerinæringen som kan stå seg over tid og gi forutsigbarhet, sier daglig leder i Biomarint forum Jørn Prangerød.

Fiskeri er basert på biologiske svingninger og må forholde seg til fiskekvoter som er basert på vitenskapelig rådgivning og varierer over år. I tillegg har vi en mer usikker verdenssituasjon enn på lenge som bakteppe. Dette berører hele verdikjeden i alt fra rente og valuta, marked og varestrømmer til geopolitikk, sikkerhet og beredskap. Da er det umåtelig viktig at de rammebetingelsene som norske politiske myndigheter faktisk kan kontrollere er så forutsigbare som mulig, og ikke bidrar til ytterligere usikkerhet. Derfor vil vi appellere til en bredest mulig politisk tilslutning fra Stortinget til den fiskeripolitikken som skal legge rammene for en grønn omstilling med økt verdiskaping og gode arbeidsplasser med ordnede lønns- og arbeidsforhold i hele verdikjeden i Norges nest største eksportnæring.

Biomarint forum er opptatt av at fiskeripolitikken må bidra til en positiv utvikling langs kysten. Gode rammevilkår for industrielle investeringer er derfor viktig. I store trekk har den fiskeripolitikken som har vært ført i Norge bidratt til dette. Fiskeflåten har med dagens fiskeripolitikk utviklet seg fra å være subsidiert til å være lønnsom, og fangstkapasiteten er tilpasset ressursgrunnlaget. Stortinget bør derfor bidra til at den fangstbaserte verdikjeden også fremover er lønnsom, og unngå en kapasitetsøkning. Lønnsomhet sikrer både investeringer og tilstedeværelse på havet og langs kysten, noe som er viktig i dagens geopolitiske situasjon. Lønnsomhet i flåten er avgjørende for å lykkes med grønn omstilling, som igjen kan gi ringvirkninger til verfts- og utstyrsindustrien i Norge, som er verdensledende i innen teknologisk utvikling for å møte det grønne skiftet. Biomarint forum er enig med regjeringen i at grunnrenten fra fiskeriene bør komme kystdistriktene til gode, og med det sikre fortsatt verdiskaping i Norge.

Biomarint forum har et tydelig mål om at Norge skal ha en lønnsom og innovativ fiskeindustri, og at politikken ovenfor fiskerne fortsatt innrettes slik at den gir en lønnsom flåte. Økt bearbeiding i Norge er viktig for å styrke Norges rolle når det kommer til nasjonal og internasjonal matforsyning og økt nasjonal verdiskaping. Det krever et balansert regelverk som ivaretar hele verdikjeden.

Kvotefordelingen mellom flåtegruppene må ligge fast

Biomarint forum viser til vårt brev av 21. november 2023 hvor vi på vegne av bredden i næringen oppfordret til at kvotemeldingen må bidra til å sikre stabilitet og forutsigbarhet i kvotefordelingen. Biomarint forum beklager at regjeringens forslag i kvotemeldingen omfordeler kvoter for norsk-arktisk torsk. Biomarint forum ber Stortinget sørge for at kvotefordelingen mellom gruppene ligger fast og gir forutsigbarhet for fiskere og ansatte i foredlingsindustrien.

Utformingen av kvote og strukturpolitikken har stor betydning både fiskerne og for landindustrien. Biomarint forum støtter regjeringens forslag om gjeninnføring av trålstigen og sildestigen og at det innføres en sammenslåingsordning (ID-kvoteordning) for den minste kystflåten. Vi er positive til at det innføres eierbegrensninger i kystflåten, men ber om at dette utredes grundig i tett samarbeid med partene. Biomarint forum kan støtte at strukturgevinsten tilbakeføres til gruppene etter modell X.

Bearbeidingsutvalget må følges opp

Biomarint forum viser til Bearbeidingsutvalget som la frem sine anbefalinger 8. mars 2022. Utvalget, som bestod av representanter fra både fiskeri, industri og akademia, la frem 32 tiltak som i sum kan bidra til økt verdiskaping i fiskeindustrien. Utvalgets tilrådninger er et godt utgangspunkt for en omforent politikk for økt bearbeiding i Norge. Flere av disse tiltakene behandles i kvotemeldingen, hvor mange av anbefalingene legges bort. Biomarint forum mener at flere av anbefalingene fra Bearbeidingsutvalget bør avklares gjennom Stortingets behandling.

Biomarint forum støtter regjeringens forslag om at det gjennomføres en etterkontroll av praktiseringen av fiskesalgslagsloven. Biomarint forum er også enig med regjeringen i at en bredere kompetanse i styrene til fiskesalgslagene er riktig og ber Stortinget uttrykke sin forventning om dette.

Ressursrente-/grunnrenteskatt bør tas ut i økt aktivitet

Biomarint forum støtter regjeringens syn på at det ikke bør innføres grunnrenteskatt (ressursrenteskatt) på fiskeriene. Målsettingen må være at fiskeriene skal bidra til større aktivitet på land, langs kysten og i havområdene utenfor Norge. Det er viktig for å sikre norsk suverenitet i en mer krevende geopolitisk virkelighet. Det er også i tråd med Stortingets ambisjon om en aktiv region- og nordområdepolitikk.

Les hele vårt høringssvar til Stortinget her: