Aktuelt, Uttalelser

Forvaltningsplanene er et godt verktøy for å sikre miljø og bærekraft i våre havområder

Img 1162

Tirsdag 23. april var det høring i Stortingets energi- og miljøkomite på Meld. St. nr. 21 (2023-24) om Helhetlig forvaltningsplaner for de norske havområdene – Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerak. Formålet med forvaltningsplanene er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av havområdenes ressurser og økosystemtjenester. Forvaltningsplanene er derfor et verktøy for både å tilrettelegge for verdiskaping og matsikkerhet, og for å opprettholde miljøverdiene i havområdene.

– Forvaltningsplanene er et godt verktøy for å sikre miljø og bærekraft på tvers av næringene i havet. Alle tilgjengelige fakta på bordet fra våre fremste forskere og etater, utredning av konsekvenser og en politisk behandling som balanserer, og hvor det skal stilles strenge aktsomhetskrav til miljø for å få drive næringsvirksomhet, ikke minst i særlig verdifulle områder, men når det er gjort, så må også aktørene få slippe til hvis de innfrir kravene, var et av budskapene fra daglig leder i Biomarint forum Jørn Prangerød.

Regjeringen er tydelige på i meldingen at særlige verdifulle områder (SVO) i forvaltningsplanene ikke betyr vern i egenskap av å være fravær av aktivitet, og understreker at hensynet til miljøverdiene i det enkelte SVO skal ivaretas på en mest mulig hensiktsmessig måte og at det ikke skal settes strengere rammer for økonomisk aktivitet enn nødvendig.

– For å møte målet i naturavtalen fra Montreal om 30 pst bevaring mener Biomarint forum at vi på samme måte må kunne utvikle næringsaktivitet gjennom forsvarlig og kunnskapsbasert forvaltning som også sørger for at havområdene bevares, sa Prangerød.

Tilstanden til de kommersielle fiskebestandene beskrives som god. Den største trusselen for livet i havet er menneskeskapte klimaendringer. Da er det verdt å merke seg at proteiner fra havet er den mest klimavennlige måten å mette en stadig økende befolkning på. Vi leverte i fjor nærmere 40 millioner sjømatmåltider fra våre havområder hver eneste dag.

– Vi mener vi innenfor bærekraftige rammer kan levere enda mer, men da er det viktig å sikre at areal som er best egnet til fiske og matproduksjon til havs benyttes til det. Biomarint forums medlemsorganisasjoner har også interesser i andre havnæringer, så jeg kan forsikre om at vi søker å ivareta en helhetlig, balansert og bærekraftig havpolitikk til felles beste. Det har vi sterk tiltro til at Stortinget også vil gjøre, avsluttet Prangerød i høringen.

Les hele Biomarint forums innspill til forvaltningsplanene her: