Aktuelt, Uttalelser

Innspill til partienes programmer til Stortingsvalget 2025

Lanseringen Av Biomarint Forum Utsatt Bilde 1

Biomarint forum har gitt innspill om fiskeri- og havbrukspolitikken til arbeidet med partienes programmer for Stortingsperioden 2025-2029. De fleste partiene er allerede godt i gang i arbeidet med å utarbeide partiprogrammet for Stortingsvalget høsten 2025.

Verden består av 70% hav, likevel kommer knapt 3% av verdens matinntak fra havet. Mer av verdens økende befolkning må kunne mettes av havet. Norge har unike naturressurser koblet med sterke samfunnsmessige og industrielle kvaliteter. Vi er allerede en betydelig eksportør av sjømat, men vi både kan og bør utvikle de biomarine næringene videre. For å sikre en bærekraft utvikling gjennom å skape økte verdier og flere arbeidsplasser med ordnede lønns- og arbeidsforhold i alle ledd i den biomarine verdikjeden i Norge må det:

  1. føres en politikk med et balansert regelverk og gode, stabile og forutsigbare rammebetingelser som gir grunnlag for lønnsomme investeringer i hele verdikjeden og bidrar til helårlige arbeidsplasser med mer foredling i Norge.
  2. sikres at areal som er best egnet til bærekraftig fiske og matproduksjon til havet blir avsatt til det, når planer for havvind, mineralvirksomhet til havs ol. utvikles. 
  3. satses på en offensiv handelspolitikk som gir norske sjømatprodukter markedsadgang på likeverdige vilkår.

Biomarint forum representerer de sentrale organisasjonene i hele den biomarine verdikjeden og vi har samlet oss om konkrete innspill til partiene, under følgende tre overskrifter:

  • Fiskeflåten og fiskeindustrien
  • Havbruk
  • Offensiv handelspolitikk for bedre markedsadgang

Les hele vårt innspill til de politiske partiene her: